EULA

Xsite® Machine Control (Novatron Oy) / Sekretesspolicy

Novatron (”Novatron”, ”vi” och ”oss”) avser Novatron Oy, ett aktiebolag registrerat i Pirkkala, Finland, som är tillverkare av Xsite Machine Control Systems.

Detta meddelande om Novatrons sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) beskriver hur vi behandlar den information vi samlar in när du använder Novatrons produkter, programvara och tjänster (”Tjänsterna”).

Novatron respekterar individers integritet och därför vill vi ge individer som använder våra tjänster information om vår databehandlingsverksamhet på ett öppet sätt. För att uppnå detta mål har informationen i Novatrons integritetsmeddelande utformats på ett så klart och tydligt språk som möjligt. Om du har några frågor om vår databehandlingsverksamhet eller den information som presenteras i detta integritetsmeddelande är du välkommen att kontakta oss på sidan ”Kontakta oss” på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@mobasweden.com.

Detta integritetsmeddelande har utarbetats för att uppfylla kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”), som är direkt tillämplig i alla medlemsstater i Europeiska unionen från och med den 25 maj 2018. Novatron har åtagit sig att uppfylla skyldigheterna i samband med behandling av personuppgifter enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla vissa funktioner i tjänsterna till dig kan Novatron komma att be om dina personuppgifter. Du är inte skyldig att tillhandahålla de personuppgifter som Novatron har begärt, men om du väljer att inte göra det kanske Novatron inte kan ge dig vissa funktioner i tjänsterna.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ditt frivilliga, specifika, informerade och otvetydiga samtycke. Innan du lämnar personuppgifter till Novatron ombeds du att ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, samt en länk för att besöka detta integritetsmeddelande för ytterligare information.

Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du skicka ett meddelande till adressen per brev till Novatron Oy, Jasperintie 312, 33960 Pirkkala, eller via e-post till Novatron.

Vilka personuppgifter Novatron samlar in och i vilket syfte

Baserat på ditt samtycke kommer Novatron att samla in och behandla:

a) personuppgifter, vilket är information som direkt eller indirekt, ensam eller tillsammans med annan information, kan användas för att identifiera dig (”personuppgifter”). b) teknisk och relaterad information om dig och din användning av programvaran, vilket kan omfatta din internetprotokolladress, information som identifierar din maskinvara, operativsystem, programvara, perifer maskinvara och statistik över användningen av programvaran, för att underlätta programvarans drift och funktion, tillhandahållande av uppdateringar, support, fakturering, marknadsföring av eller på Novatrons vägnar samt forskning och utveckling (”tekniska data”). c) Platsinformation, som används på våra produkter endast när applikationen körs och i enlighet med dina sekretessinställningar. Du kan styra när lokalisering delas med andra genom att hantera inställningarna på produkten (”lokaliseringsdata”).

Nedan gemensamt kallade ”användardata”.

Användaruppgifter som delas med tjänsterna används av Novatron för följande ändamål:

  • För att driva verksamheten och tillhandahålla tjänsterna till användare, privatpersoner och företag;
  • För att leverera tjänsterna och ge dig tillgång till och rätt att använda tjänsterna;
  • För att driva, granska, analysera, utveckla, förbättra, hantera och skydda tjänsterna;
  • För statistik- och forskningsändamål i enlighet med tillämplig lag;
  • För att anpassa funktioner och inställningar på tjänsterna;
  • För att kommunicera med dig och/eller den enhet som har instruerat dig att använda tjänsterna och svara på dina och/eller deras förfrågningar.

När personuppgifterna väl har samlats in kommer Novatron inte att behandla dem vidare på något sätt som är oförenligt med de syften som anges ovan. Novatron erhåller eller behandlar inte dina personuppgifter innan du samtycker till sådana aktiviteter.

Varje gång du loggar in på tjänsterna skickas vissa uppgifter, inklusive inloggningsuppgifter, till servrar som drivs av Novatron eller på uppdrag av Novatron. Dessa uppgifter används för att få tillgång till ditt konto, tjänsterna och andra personliga funktioner. Novatron matchar inloggningsuppgifterna med personuppgifter för att ge dig de tjänster som du har rätt att använda och för att tillhandahålla relevanta uppgifter och information.

Lagring av uppgifter

Novatron behåller dina personuppgifter under en period som inte överstiger den period (i) som krävs för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades, eller (ii) du använder programvaran. Därefter kommer Novatron antingen att radera Personuppgifter eller oåterkalleligt anonymisera uppgifterna så att du inte längre kan kopplas till sådana anonymiserade uppgifter.

Överföring av personuppgifter

Uppgifter som behandlas på tjänsterna kommer att överföras till Novatrons servrar när en sådan uppladdning eller överföring initieras av dig eller om du på annat sätt har samtyckt till det. Sådana servrar kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i tredjeländer som inte har liknande lagar som ger ett särskilt skydd för personuppgifter eller som har andra rättsliga regler om dataskydd. Om Novatron skulle överföra dina personuppgifter till sådana tredje länder kommer personuppgifterna att skyddas på det sätt som beskrivs i detta integritetsmeddelande och alltid i enlighet med tillämplig lag. Utan hinder av ovanstående, om de tillämpliga dataskyddslagarna i det land där programvaran används (och följaktligen dina personuppgifter behandlas) förhindrar eller förbjuder gränsöverskridande överföringar av personuppgifter, ska Novatron samla in och behandla personuppgifter i det landet och inte överföra dem.

Mottagare av personuppgifter

Novatron kommer inte att göra personuppgifter tillgängliga för tredje part i andra syften än för att möjliggöra din användning av tjänsterna. Novatron kan använda sig av tredjepartsbehandlare för att utföra databehandling för Novatrons räkning. Novatron är ansvarig gentemot dig för sådana tredje parters handlingar och försummelser som för sina egna. Om Novatron överför personuppgifter som samlats in eller behandlats via tjänsterna till en tredjepartsbehandlare, kommer Novatron att se till att den tredjepartsleverantören alltid är bunden av lämpliga avtalsgarantier när det gäller den tredje partens skyldigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, och att dina personuppgifter alltid skyddas i enlighet med åtminstone samma standarder som i detta integritetsmeddelande.

Förteckning över Novatrons underleverantörer som behandlar personuppgifter tillhandahålls på begäran.

När Novatron behandlar personuppgifter utför Novatron lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulation, avslöjande och överföring samt mot annan olaglig behandling.

Rättigheter för registrerade

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du ha vissa rättigheter som registrerad person. I tillämpliga fall har du rätt att hos Novatron begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du kan begära att utöva dina rättigheter genom att skicka ett meddelande till Novatron. (Kontaktuppgifter)

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Novatron kan komma att ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Novatron kommer att informera de registrerade om alla väsentliga ändringar av detta integritetsmeddelande och behandlingsaktiviteter i god tid innan ändringarna träder i kraft genom att skicka ett e-postmeddelande eller på annat effektivt sätt för att ge de registrerade en rimlig varseltid för att bedöma konsekvenserna av sådana ändringar. Om du inte godkänner en sådan ny version av detta integritetsmeddelande kan du avsluta användningen av tjänsterna genom att meddela Novatron via tjänsterna eller genom att kontakta oss. I detta fall kommer du inte att vara bunden av den nya versionen av detta integritetsmeddelande.

Frågor och funderingar

Novatron har åtagit sig att skydda och respektera användarnas integritet och att följa tillämpliga lagar om dataskydd och sekretess. Om du har några frågor eller funderingar om databehandlingsrutiner, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, eller om du har synpunkter på hur vi har hanterat en integritetsfråga, vänligen skicka ett meddelande till Novatron.

Novatron Oy
Business ID 0955651-5
Jasperintie 312
33960 Pirkkala
Finland